Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
3 września 2019 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2019 r., Nr 89), z dniem 1 października 2019 r. połączeniu w nową państwową instytucję kultury ulegną: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.

Nowa instytucja nosić będzie nazwę Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W związku z powyższym, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 ww. Zarządzenia nastąpi przejęcie przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury z dniem wpisu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stąd, z mocy prawa, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przed dniem połączenia przez uprzednio funkcjonujące instytucje, w tym w prawa i obowiązki wynikające z zawartych między Stronami umów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż wszelkie postanowienia umów, o których mowa powyżej, w tym zobowiązania jakie Strony przyjęły na siebie, pozostają bez zmian i winny być realizowane zgodnie z ich zapisami.

Dane identyfikacyjne nowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w szczególności jak: RIK, NIP, czy REGON zostaną przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.